PRIVACY

Inleiding

Om producten en diensten te kunnen leveren verwerkt Shoots by Laura & Laura Hermans Fotografie persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die betrekking hebben op natuurlijke personen. De verwerking van deze persoonsgegevens vindt plaats met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en met inachtneming van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), alsmede op het moment van verwerking actuele nationale wet- en regelgeving.

De AVG schrijft voor dat Shoots by Laura & Laura Hermans Fotografie inzicht geeft in de manier waarop de persoonsgegevens worden verwerkt, met daarbij de aard van de persoonsgegevens, de rechtsgrond en het doel van de gegevensverwerking en de rechten die betrokkenen dienaangaande kunnen uitoefenen.

Shoots by Laura & Laura Hermans Fotografie zal het privacybeleid van tijd tot tijd evalueren, om te controleren of dit beleid nog wel actueel is.

Verantwoordelijke

De Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is:

Shoots by Laura & Laura Hermans Fotografie

Jan van Goyenlaan 5, 1412 DP Naarden

www.laurahermans.nl

info@laurahermans.nl

KvK 52241297

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Shoots by Laura & Laura Hermans Fotografie verwerkt de volgende persoonsgegevens:

Algemene persoonsgegevens:

* achternaam

* voornamen

* geslacht

* adres

* telefoonnummer

* e-mailadres

* klantnummer

* factuurnummer

Bijzondere persoonsgegevens:

* geen


Verwerkingsgrond

Shoots by Laura & Laura Hermans Fotografie verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend indien:

a. de betrokkene wiens gegevens het betreft daarvoor toestemming heeft gegeven;

b. de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die Shoots by Laura & Laura Hermans Fotografie met betrokkene heeft gesloten;

c. Shoots by Laura & Laura Hermans Fotografie een wettelijke verplichting dient na te komen

d. een gerechtvaardigd belang van Shoots by Laura & Laura Hermans Fotografie, waaronder mede wordt verstaan het onder de aandacht brengen aan de producten en diensten van Shoots by Laura & Laura Hermans Fotografie aan betrokkene.


Verwerkingsdoel

De hierboven genoemde (persoons)gegevens worden gebruikt voor de volgende doelen:

* uitvoering opdracht of overeenkomst met betrokkene;

* facturatie

* afleveren producten (foto’s, ander materiaal) of diensten

* informatie over wijzigen producten en diensten

* marketing, promotie, reclame, versturen nieuwsbrieven

* telefonisch contact, e-mailcontact

* uitvoering wettelijke verplichtingen

Delen van persoonsgegevens met derden

Shoots by Laura & Laura Hermans Fotografie verstrekt uw gegevens in beginsel niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Uw foto’s worden geupload bij Pixieset Media Inc., met welke Shoots by Laura & Laura Hermans Fotografie een verwerkingsovereenkomst geeft afgesloten. Meer informatie leest u hier: https://pixieset.com/terms/ 

Bewaarduur van persoonsgegevens

Shoots by Laura & Laura Hermans Fotografie zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de

doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Hiervoor hanteren wij per doel de volgende

bewaartermijnen:

§ Wettelijke grondslag: Shoots by Laura & Laura Hermans Fotografie houdt zich aan de wettelijke bewaartermijnen.

§ Marketingdoeleinden: onbepaald

§ Verzenden nieuwsbrief en/of reclame: onbepaald

§ Telefonisch contact: onbepaald

§ Informeren over wijzigingen van diensten: onbepaald


De betrokkene heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn of haar

persoonsgegevens voor “marketingdoeleinden, het versturen van nieuwsbrieven of reclame. Dit kan via de website van Shoots by Laura of door middel van telefoon of e-mail. Shoots by Laura & Laura Hermans Fotografie zal de gegevens van betrokkene daarop niet meer gebruiken voor die doeleinden.

Gebruik van cookies op websites

Shoots by Laura & Laura Hermans Fotografie gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website

optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden. U kunt zich afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Beveiliging van de door Shoots by Laura & Laura Hermans Fotografie vastgelegde persoonsgegevens

Shoots by Laura & Laura Hermans Fotografie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Shoots by Laura & Laura Hermans Fotografie.

Als zich toch onverhoopt een datalek voordoet, dan zal Shoots by Laura & Laura Hermans Fotografie onverwijld alle noodzakelijke stappen ondernemen om de gevolgen van het datalek zo veel mogelijke te beperken. Shoots by Laura & Laura Hermans Fotografie meldt, indien er sprake is van een

privacyrisico, binnen 72 uur het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als er schadelijke gevolgen te voorzien zijn voor de betrokkenen neemt Shoots by Laura & Laura Hermans Fotografie onverwijld contact op met deze betrokkenen.


Recht op inzage, correctie, beperking en verwijdering; klachtrecht

U heeft het recht om inzicht, correctie, beperking en verwijdering van uw gegevens te vragen. Hiertoe kunt u

contact opnemen met Shoots by Laura & Laura Hermans Fotografie via info@laurahermans.nl.

Intrekken toestemming

U heeft het recht om verleende toestemming in het kader van de hierboven genoemde verwerking van

persoonsgegevens in te trekken, voor zover dit onder meer niet in strijd is met overige wetgeving (zoals

bijvoorbeeld gegevens die verplicht zijn voor de financiële administratie), of dit niet onnodig de grondrechten van Shoots by Laura & Laura Hermans Fotografie schendt, zoals het recht op vrije meningsuiting en informatie (waaronder artistieke en journalistieke vrijheid).

Door u ondertekende contracten over het gebruik van foto’s in het kader van bijvoorbeeld het portretrecht, zoals een model release en/of quit claim in beginsel zijn uitgesloten van het recht op intrekking van toestemming.

© DuPho, mei 2018

ALGEMENE VOORWAARDEN

DuPho.

Algemene voorwaarden van DuPho.

1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Aw: Auteurswet 1912

Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan

wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op

één lijn kunnen worden gesteld.

Fotograaf: de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW.

Wederpartij: de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW.

Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo. 12 en 13 Aw.

2. Toepassing

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen

een Fotograaf en een Wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en

mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een

overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn

afgeweken.

3. Vergoeding

3.1 Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, bepaalt de Fotograaf

eenzijdig en naar redelijkheid en billijkheid de vergoeding, waarbij rekening gehouden

wordt met de omvang en de reikwijdte van het door de Wederpartij gewenste gebruik

van het werk.

3.2 Noodzakelijke kosten en/of meerwerk dienen door de Wederpartij te worden

vergoed.

4. Factuur en betaling

4.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

4.2 Indien de Fotograaf het verschuldigde bedrag niet binnen de in 4.1 bedoelde

termijn heeft ontvangen, is de Wederpartij de wettelijke rente te vermeerderen met 2%

verschuldigd over het factuurbedrag.

4.3 Indien de Wederpartij in verzuim is of op andere wijze tekort geschoten in de

nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht

daaronder begrepen, dan komen alle kosten die de Fotograaf ter verkrijging van

voldoening in en buiten rechte voor rekening van de Wederpartij.

4.4 Geen enkel gebruik van het Fotografisch werk op welke wijze dan ook is

toegestaan, zolang de Wederpartij enige uitstaande factuur van de Fotograaf nog niet

heeft voldaan.

5. Klachten

Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval

binnen tien werkdagen na levering van de Fotografische werken schriftelijk/per mail aan

de Fotograaf te worden medegedeeld. De Fotograaf heeft het recht binnen redelijke

termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige

schade voor de Wederpartij zou leiden.

6. Opdracht

6.1 De Fotograaf heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet

uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.

6.2 Wijzigingen in de opdracht door de Wederpartij om welke reden dan ook, komen

voor rekening van de Wederpartij en zullen door de Fotograaf slechts worden

uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de Wederpartij voor akkoord is

ondertekend en aan de Fotograaf is geretourneerd.

6.3 In geval van annulering van een opdrachtovereenkomst door de Wederpartij op

welk moment dan ook en om welke reden dan ook, heeft de Fotograaf recht op de

overeengekomen vergoeding. Ingeval van annulering is de niet-professionele

opdrachtgever enkel verschuldigd een naar redelijkheid vast te stellen deel van de

vergoeding waarbij rekening wordt gehouden met de reeds verrichte werkzaamheden.

7. Auteursrecht

Het auteursrecht op de Fotografische werken berust bij de fotograaf.

8. Licentie

8.1 Toestemming voor gebruik van een Fotografisch werk door de Wederpartij

wordt uitsluitend schriftelijk/per mail en voorafgaand verleend in de vorm van een

licentie zoals die naar aard en omvang door de Fotograaf is omschreven in de offerte

en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur.

8.2 Indien omtrent de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat deze

nimmer meer omvat dan het recht tot éénmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten

behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de

overeenkomst conform het begrip van de Fotograaf, hebben bedoeld.

8.3 Exclusieve exploitatie moet altijd expliciet schriftelijk overeen worden gekomen

en valt niet onder het in artikel 8.2 genoemde exploitatierecht.

8.4 Het is de Wederpartij niet toegestaan het in dit artikel omschreven

exploitatierecht over te dragen aan derden behoudens voorafgaande schriftelijke

toestemming van de Fotograaf.

8.5 Tenzij anders overeengekomen, is de Wederpartij niet bevoegd om sublicenties

te verlenen aan derden.

9. Inbreuk op auteursrecht

9.1 Elk gebruik van een Fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt

beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de Fotograaf.

9.2 Bij inbreuk komt de Fotograaf een vergoeding toe ter hoogte van tenminste

driemaal de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een

dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige

geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en

indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

10. Naamsvermelding en Persoonlijkheidsrechten

10.1 De naam van de Fotograaf dient duidelijk bij een gebruikt Fotografisch werk te

worden vermeld, of met een verwijzing naar het Fotografisch werk in de publicatie te

worden opgenomen.

10.2 De Wederpartij neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van een

Fotografisch werk te allen tijde de persoonlijkheidsrechten van de fotograaf conform

artikel 25 lid 1 sub c en d Aw in acht.

10.3 Voor iedere inbreuk op de aan de Fotograaf toekomende

persoonlijkheidsrechten ex artikel 25 Auteurswet, waaronder het recht op

naamsvermelding, is de Wederpartij een vergoeding verschuldigd van tenminste 100%

van de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig

recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op

vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en

buitengerechtelijke kosten).

11. Aansprakelijkheid en rechten van derden

11.1 De Fotograaf is bevoegd deze Overeenkomst aan te gaan en voornoemde

Licentie te verlenen.

11.2 De Fotograaf is jegens de Wederpartij niet aansprakelijk voor aanspraken van

derden en/of schade voortvloeiend uit de exploitatie en openbaarmaking van het Werk,

tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de Fotograaf.

11.3 De aansprakelijkheid van Fotograaf is in elk geval beperkt tot de hoogte van het

factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade,

tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.

11.4 Indien derden jegens de Fotograaf en/of Wederpartij een vordering

aankondigen of aanhangig maken met betrekking tot het Werk, dan zullen de

Wederpartij en de Fotograaf in onderling overleg vaststellen of zij daartegen verweer

voeren en op welke wijze dat zal geschieden.

12. Faillissement/surseance

Zowel de Fotograaf als de Wederpartij hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk

te beëindigen in geval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij.

In geval van faillissement van de Wederpartij heeft de Fotograaf het recht de verstrekte

licentie te beëindigen.

13. Rechts- en forumkeuze

13.1 Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden

beheerst door Nederlands recht.

13.2 Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene

Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen de Fotograaf en de Wederpartij, zal

worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

DuPho. | Dutch Professional Photographers

Piet Heinkade 181-K

1019 HC Amsterdam

© DuPho. Augustus 2016

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Rechtbank Amsterdam onder

nummer 66/2016